ROL

STICHTING REGIONAAL ONDERZOEK LELIETEELT IN NOORD-  EN OOST NEDERLAND

Vitale Bollen

OP WEG NAAR EEN VITALE TEELT VAN LELIEBOLLEN.

In de bollenteelt van lelie wordt de mogelijkheid van een éénrichtingssysteem onderzocht waarin, als uitgangsmateriaal, gebruik wordt gemaakt van ziektevrij weefselkweekmateriaal. Dat wordt onder beschermde omstandigheden doorgeteeld tot schubbollen voor verdere vermeerdering in een beschermde teelt, of grof plantgoed dat nog één jaar nodig heeft voor groei tot de leverbare maat. De beschermde teelt zal plaatsvinden in de kas, waarbij jaarrond productie van (schub-)bollen wordt onderzocht met de inzet van (LED-)belichting en meerlagenteelt zonder inzet van gewasbeschermingsmiddelen. In het laatste teeltjaar tot leverbare bollen in een buitenteelt, wordt de milieubelasting t.o.v. een gangbare teelt verder teruggedrongen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken, onder andere door de inzet van waarschuwingssystemen voor vuur. Als het mogelijk is het laatste teeltjaar te laten plaatsvinden op ziektevrije substraten in systemen met fertigatie, waarin de productie optimaal is, wordt de milieubelasting nog verder teruggedrongen. 

Dit project wordt uitgevoerd door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van LNV, in kader van de Kennisimpuls Groene Gewasbescherming.

Contact:  caspar.slootweg@wur.nl